Българската гейминг асоциация (БГА) изрази своето становище по последните промени, касаещи различни наредби в Закона за хазарта. Тя направи това в редица писма, адресирани към отговорните институции.

Целия текст на писмото до Народното събрание и Комисията по бюджет и финанси на Република България относно незабавна промяна на Закона за хазарта можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка със становището по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка със становището по Проект на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи (ОИУПОХИ), можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка с наредбата за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания и игрите чрез други електронни съобщителни средства можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка с Проект на Наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка с Проект на Наредба за приемане на Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни от организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на НАП, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до Министерския съвет, Министерството на финансите и до изпълнителния директор на НАП относно висящите производства по Закона за хазарта можете да прочетете тук.